Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 16 december 2014

Tips från Heléne på Centrala elevhälsan!!
 
Kolla in http://www.sanomautbildning.se/Evenemang
Ett tips om webbinarium kring bl.a. bedömning för åk 9 i svenska och bokcirkel åk 7-9

Webbinarium Bron - åk 7-9
Webbinarium mot målen i svenska!

Stärk dina elevers kunskaper och självkänsla genom att ge dem den repetition och det stöd de behöver i svenska för att klara kunskapskraven i åk 9.

20 januari kl. 15.15 - 15.45

20 januari kl. 16.00 - 16.30

3 februari kl. 15.15 - 15.45

3 februari kl. 16.00 - 16.30
Sagobok om dyslexi
 
För att vara en bra häxa behöver man vara duktig på att läsa och skriva. Det tror i varje fall Elvira.Men Elvira har dyslexi och tycker att det är svårt och jobbigt med alla bokstäver som bara hoppar runt. Därför vill hon hellre bli en riddare som ger sig ut på äventyr och slåss mot hemska drakar. Men när Elvira en dag möter en drake blir hon överraskad.
Emmalill Frank som har skrivit boken har själv dyslexi och har på ett trovärdigt och roligt sätt skrivit om de hjälpmedel som finns att tillgå för att underlätta läsningen. Hon har skapat en ljudfil till boken som medföljer boken utan extra kostnad.

måndag 15 december 2014

Arbetar du med läsförståelsestrategier i din klass?


Då ska du läsa den här boken av Astrid Roe.
Boken Läsdidaktik efter den första läsningen ger många bra och konkreta idéer om hur du kan utveckla arbetat med läsförståelsestrategier. Astrid gör tydliga kopplingar till forskning och belyser olika metoder.

"Läsdidaktik kombinerar gedigna teoretiska insikter med handfasta konkreta råd och är en ovanligt användbar bok för lärare och andra i kontakt med barn och ungdomar som behöver stöd i sin läsutveckling" Karin Taube, faktagranskare och professor emerita Umeå universitet.

Läs den och låt dig inspireras, det har jag gjort!!  
 

onsdag 10 december 2014


Bilder kan ge försämrad läsförståelse
När ett lärandematerial består av både text och bild är det inte alls säkert att bilden studeras eller att den bidrar positivt till läsförståelsen. Det som avgör är materialets design och läsförmågan hos läsaren. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Eva Wennås Brante har i sin studie undersökt mötet med multimodalt material, lärandematerial bestående av både text och bild, för 50 personer med och utan dyslexi. I sin studie har hon bland annat använt eye-tracking, inspelning av ögonrörelser, som metod. Fokus i studien har varit att undersöka huruvida ett informationsmaterial som behandlar ett innehåll i både text och bild ger en ökad läsförståelse eller ej, i jämförelse med material som enbart innehåller text.
De deltagare som hade dyslexi bortsåg i större utsträckning helt från att betrakta bilderna samt när de tittade på bilderna gjorde de det senare i processen.


måndag 8 december 2014

Pojkar kan visst skriva!
Skrivkompetenser på nationellt prov i svenska
 i årskurs tre i Sverige
 
 
Tioåriga pojkar skriver texter på ett nationellt prov våren 2009. Syftet är att öka kunskapen om och förståelsen för pojkars skrivkompetenser genom att beskriva, analysera och tolka pojkarnas texter från nationella provet i svenska i årskurs 3, 2009 , i Sverige. Materialet består av pojktexter och det är pojkarnas kompetenser att skriva texter som står i fokus. Centrala resultat i avhandlingen är att pojkarna som skriver texter på ett nationellt prov kan skriva i minst två genrer utan att blanda dem eller göra mellanformer och att pojkarna har stor kunskap om andra texter och har stor rörlighet mellan olika slags texter, lästa och sedda texter från teve, film, dator, böcker, spel och tidskrifter, till och med under ett så kulturellt kring gärdat tillfälle som ett prov. Texter som pojken har kunskap om från andra tillfällen kan helt implicit infogas i pojkens egen text, eller explicit skrivas med namn på huvudperson, titel eller annat utpekande. Dessa texter skrivs för att uttrycka och beskriva det provets rubriker anger. Även andra tydliga resultat av pojkarnas skrivkompetenser framkommer genom avhandlingens mångsidiga analysmetoder. 
 
Perspektiv på läsning - se föresläsningen

Måndagen den 29 september föreläste Barbro Westlund, universitetslektor i läs- och skrivutveckling, under rubriken "Att stödja och bedöma elevers läsförståelse genom hela grundskolan".
Föreläsningen ingår i serien Perspektiv på läsförståelse, en föreläsningsserie med forskare och lärare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, i samarbete med Svenska barnboksinstitutet. Serien ingår även i Svenska barnboksinstitutets föreläsningsserie Tema barns läsning.


Se föreläsningen

undantagsbestämmelsen och talstörning

Betyg och bedömning vid funktionsnedsättning

"Elever med funktionsnedsättning

I skollagen finns en bestämmelse som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Den här bestämmelsen brukar kallas undantagsbestämmelsen.
---
Talstörning
För en elev med talstörning kan det vara svårt att berätta eller genomföra andra uppgifter muntligt. Det kan även finnas svårigheter att delta aktivt i samtal och diskussioner och att redovisa ett arbete muntligt."

Skolverket har valt att skriva om talstörning och inte språkstörning kring undantagsbestämmelsen. Just nu diskuteras det bland logopeder och talpedagoger om de har valt det ordet medvetet eller om det är ett missförstånd.
Talstörning är inte samma sak som språkstörning. Talstörning handlar om produktionen av språkljuden. Språkstörning leder ofta till svårigheter i alla språkliga uttryck, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, att förstå och hänga med i vad som sägs.
Men bestämmelsen gäller ju för de elever som har en funktionsnedsättning, av inte tillfällig natur, som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven.

fredag 28 november 2014

Skolpolitikerna i Skellefteå kommun har bestämt att teckenspråk framöver ska ses som ett minoritetsspråk. Detta för att underlätta för barn som behöver teckenspråk som modersmål i kommunen.

För att få rätt till modersmålsundervisning krävs det ett underlag på fem elever i en och samma kommun. Svenskt teckenspråk kan nästan sägas vara Sveriges sjätte nationella minoritetspråk, i och med att teckenspråk enligt språklagen har en särställning. Men det finns en annan lag där svenskt teckenspråk inte finns med; minoritetsspråklagen.
   Där återfinns Sveriges fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, samiska, romska. Denna lag är en skyldighetslag, vilket innebär att för dessa språk spelar antalet elever ingen roll. Det räcker med en elev i kommunen för att skolan ska vara skyldig att ordna modersmålsundervisning.
Just därför vill Skellefteå ge teckenspråk samma status som ett minoritetsspråk, enligt P4 Västerbotten. Skellefteå kommuns beslut ska garantera att elever som behöver teckenspråk får det i sin undervisning.
   – Är det någon som behöver teckenspråk så ska vi ordna det så är det, säger Maria Marklund som är ordförande i Barn och Grundskolenämnden i Skellefteå, till P4 Västerbotten.
   Beslutet är en markering av skolpolitikerna i Skellefteå.
   – Vi vill slå ett slag för teckenspråkiga i Skellefteå. Och tydliggöra att det ska räknas som minoritetsspråk så att kravet på minst fem elever tas bort. Det är stora avstånd i kommunen. Nu kan vi ordna teckenspråk till elever ute i hela kommunen, säger Jan Söderström, för- och grundskolechef i Skellefteå kommun.
De på Språkrådet är positiva till beslutet, men lite avvaktande. Ytterligare förstärkning av teckenspråkets ställning behövs fortfarande, menar de. För att teckenspråk ska bli ett riktigt sjätte minoritetsspråk krävs godkännande av riksdagen. Att endast lita på politisk välvilja räcker inte, då Sverige har 290 kommuner.
   – Vi får se vad det leder till, men att de tagit ett sådant beslut är positivt, säger Tommy Lyxell, språkvårdare på Språkrådet. Han och hans kollega, Tomas Hedberg, betonar vikten av att barnen som får teckenspråk som modersmål även får träffa andra barn som behöver teckenspråk.
   – Det får inte bli så att barnen bara får undervisning ensamma. För att språket ska fortsätta leva vidare krävs en större grupp som delar med sig teckenspråket i generation efter generation, menar Tomas Hedberg, som tänker på döva barn som får gå integrerat i större utsträckning än tidigare, genom den tekniska utveckling de sista 20 åren, med bl a. Cochlea implantat (CI).
   – Men detta är positivt för Coda (Children of deaf adults) tror Tomas Hedberg, språkvårdare på Språkrådet.
Leif Bergholtz, själv lärare och Coda, som tagit fram en lokal studie om hur Codabarn knappt fick teckenspråk som modersmål i skolan i Jönköpingstrakten, ser positivt på Skellefteås beslut.
   – Att skolpolitikerna i Skellefteå har beslutat att teckenspråk skall betraktas som ett minoritetsspråk är otroligt glädjande och framsynt. Flera kommuner borde följa deras exempel och föregå lagstiftningen. Det skulle betyda oerhört mycket för de enskilda barn och ungdomar som inte behärskar sitt modersmål fullt ut. Och det skulle vara lika betydelsefullt för deras föräldrar, säger han.

FAKTA
Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.
Hur många lektioner det blir per vecka beslutas av varje huvudman (skola).
Källa: http://modersmal.skolverket.se

torsdag 27 november 2014

Hur skapar du läslust?

Dela med dig av dina bästa tips för att locka barn och unga att välja bok framför skärm.
Gör ett inlägg här på bloggen eller e-post oss dina tankar.onsdag 26 november 2014

Bokjuryn
Nu är det dags att börja! Läs så många böcker du hinner och vill av alla böcker som har kommit ut under 2014. Det är bara att välja - det går att rösta på alla sorters böcker i Bokjuryn. Faktaböcker, serier, spännande böcker, roliga böcker, bilderböcker, e-böcker, ljudböcker, du väljer själv...

Få inspiration i Barnbokskatalogen på webben.
Läs mer.

måndag 24 november 2014

Fonemixo Pro
(tidigare Fonemo Pro) är en app för barn med tal- och språksvårigheter. Här kan man på ett roligt sätt öva på tretton olika språkljud.

Fonemixo Pro (tidigare Fonemo Pro) är en app med svenskt tal som vänder sig till barn som som behöver träna på olika språkljud. Appen är utformad som ett memoryspel för att träningen skall bli snäppet roligare för barnen.

I appens inställningar väljer man vilken eller vilka av de medföljande språkljuden man vill öva på; b, d, f, g, k, l, p, r, s, t, v, sj, tj, ng, rd, rn, rs och rt.

Läs mer och se en demo.

LäsKod

Första läsinlärningen till de 150 vanligaste orden LäsKod är en app med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen.  Appen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska samt barn i grundskolan som befinner sig i början av sin läsning. 
Det finns sju svårighetsnivåer i appen som bygger på forskning om vilka stavelsestrukturer som är lättare att avkoda i början av läsprocessen. Med appen kan eleven på ett systematiskt sätt träna koppling mellan fonem och grafem med hjälp av olika aktiviteter: inlärning av bokstäver med ljud och bild, orddiktamen, para ihop ordet och bilden med helordsmetoden. Den sista nivån innehåller ca 150 vanligt förekommande helord som eleverna behöver i sin läs- och skrivinlärning och som är semantiskt meningsfulla för eleven.

Läs mer och se en demo.
Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker

Ett typsnitt som sätter läsbarhet före estetik var målet när Christian Boer formgav Dyslexie. Med olika långa staplar och kursiva drag är typsnittet lättare att läsa för dyslektiker.
Den nederländske formgivaren Christian Boer har själv dyslexi. Ofta upplever han att bokstäverna ställer sig upp och ner eller vänder sig åt fel håll när han läser. Typsnittet Dyslexie är hans sätt att skapa en så gynnsam läsmiljö som vanligt. Bokstäverna är formgivna på ett sådant sätt att läsaren inte ska tappa koncentrationen.


måndag 17 november 2014

Serier i undervisningen

Serier i Undervisningen är ett nytt initiativ för ökad läslust och förbättrad läsförståelse bland svenska skolbarn. Vi erbjuder skolanpassat material i form av gratis lärarhandledningar (av lärare, för lärare) med tillhörande seriematerial, arrangemang av serieworkshops och besök av serieskapare. Allt fler skolor har upptäckt fördelarna med serier. Både som ett lustfyllt pedagogiskt verktyg, och för förmågan att skapa läsglädje hos eleverna.


Besök sidan och läs mer

onsdag 12 november 2014

Webb seminarium SIS- projektet för utveckling av lärmiljöer

SPSM erbjuder skolhuvudmännen statsbidrag för att i projektform utveckla lärmiljön. Följ tre kommuner och låt dig inspireras av bl a Finspångs kommun.
Webbseminarium 19/11 kl 14:00-15:30

Www.spsm.se

tisdag 11 november 2014

Textsamtal

Måndagseftermiddagen var mycket inspirerande och matnyttig, bara att sätta tänderna i textsamtalets ädla konst. Inom ramen för projektet Läslust i Norrköping hade pedagoger möjlighet att lyssna på Katarina Kuick som berättade och praktiskt visade hur man kan arbeta med textsamtal.

Vi fick lära oss att det är en fördel att arbeta med bilderböcker, även med äldre barn. Lektionen inleds med att pedagogen högläser boken, därefter samtalar man om:
1. vad man tyckte om med boken
2. vad man inte tyckte om med boken
3. vad man funderade på
4. om man såg några kopplingar (inom boken, till sig själv, till andra böcker....)

Vi fick pröva detta arbetssätt och man kan verkligen säga att en bild säger mer än tusen ord - tänk vad olika vi tolkar en saga utifrån bilderna.


 
 
Katarina lämnade tips på bra böcker att använda vid textsamtal.

Läs mer om textsamtal i boken: Böcker inom och omkring oss av Aidan Chambers


måndag 10 november 2014

Ny blogg - Läslust i Norrköping

Välkommen till bloggen för Läslust i Norrköping! Läslust är ett läsfrämjande projekt som har till syfte att stimulera lusten till läsning. Projektet är ett samarbete mellan Norrköpings Stadsbibliotek, Kulturskolan Norrköping, Norrköpings Konstmuseum, Norrköpings Stadsmuseum, Cnema, Centrala Elevhälsan, grundskolorna, Kultur- och Fritidskontoret, Utbildningskontoret samt fria kulturaktörer.

Bloggen finns i länklistan på högersidan.

torsdag 6 november 2014

Steve Jobs vägrade låta sina barn använda iPad.

Till artikeln
Barnboksveckan - hur uppmärksammas den på din skola? 

Varje höst firas Barnboksveckan i november då även den nationella läsdagen firas, Det var Svenska Barnboksinstitutet i samarbete med Lärarförbundet som 1999 utropade torsdagen i vecka 46 till en nationell läsdag för landets alla skolor varefter läsdagen permanentades. Varje kommun, bibliotek och skola avgör själv hur barnboksveckan och läsdagen skall manifesteras.

Här kommer lite tips från Facebook gruppen En läsande klass

 • Temadag
 • Klasserna f-6 delas i tvärgrupper och kommer att rotera till stationerna - Boktips, sagostund, biblioteksbesök och läsfixarna kommer på besök
 • Inleder med filmen: "The fantastic flying book" från Youtube och pratar om den, sedan kommer eleverna läsa i sina böcker. Vi kommer också låta alla elever titta i bokjury-katalogen, där ska de välja böcker som skolan sedan kommer att köpa in...
 • Bokbytardag
 • Ur:s "Magiska biblioteket
 • Speedating med sin bästa bok, långbord med elever på båda sidor. de har med sin bästa bok och berättar under kort tid 5min för varandra varför den är så bra. på given signal flyttar ena sidan ett steg och man har en ny person att prata med. Inte så djupt men rolig happening och många boktips blir det.
 • För mindre barn är det roligt med maskerad, den dagen ska man klä ut sig till en bokfigur. De som inte gillar maskerad kan ha en skylt på tröjan "mugglare" (från Harry Potter) då kan man ju vara som "vanligt".
En läsande klass - Läsförståelsestrategier

Äntligen har jag tagit mig tid och läst igenom materialet till En läsande klass, tagit del av hemsida samt läst lite på alla bra bloggar som finns. Jag säger bara - vilket bra och lättarbetat material, skulle gärna sätta igång och jobba med läsförståelsestrategier i morgondag.

Du som inte har startat upp arbetat med läsförståelsestrategier (oavsett ämne du undervisar i) här har du en bra grund att utgå ifrån. Lätt att använda och alla texter finns både att läsa och att lyssna på.

För att fördjupa kunskapen tycker jag att man ska läsa Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse. Om du arbetar som pedagog i Norrköpingskommun kan du låna ett ex från Centrala elevhälsan.

Tips på fler böcker om läsförståelse:
 • Vägar till läsförståelse, M. Reichenberg
 • Läsning av faktatexter, E. Arnback
 • Läsförståelse genom strukturerade textsamtal, M. Reichenberg
 • Att bedöma elevers läsförståelse, B. Westlund
 • Mellan raderna, B. Stensson
 • Läsdidaktik, A. Roe  

   
   
   
   


   
  Läsförståelse genom textsamtal, M. Reichenberg & I. Lundberg

  tisdag 4 november 2014

  Att leda skolans digitala utveckling

   
  Hur du kan styra och leda så att elever och pedagoger drar full nytta av modern teknik.

  måndag 3 november 2014

  Skrivbedömning. Om uppgifter, texter och bedömningsanvisningar i svenskämnets nationella prov

  Syftet med Eric Borgströms avhandling är att undersöka hur de nationella proven i svenska skapar skrivförmåga och normerar vad som ska räknas som god text i skolans skrivundervisning. - See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/skrivbedomning-om-uppgifter-texter-och-bedomningsanvisningar-i-svenskamnets-nationella-prov/#sthash.T4APWrKO.dpuf

  See more at: http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/skrivbedomning-om-uppgifter-texter-och-bedomningsanvisningar-i-svenskamnets-nationella-prov/#sthash.T4APWrKO.dpuf

  Artikel

  fredag 24 oktober 2014

  Många gånger anar vi att något är fel...men vad? Det är inte lätt att avgöra alltid. Är barnet flerspråkigt tror vi ofta att det är det som kan vara en stor bidragande orsak. På så vis tar det ofta längre tid för oss att upptäcka språksvårigheterna hos flerspråkiga barn. Läs hela artikeln!

  Upptäcker vi barn med språkproblem?
  Föreläsning om att skriva sig till läsning

  iWTR = att skriva till läsning med tangentbord, talsyntes, publicering och interaktion ger betydligt bättre resultat både i svenska och matematik.
  Om dessa forskningsresultat från Sollentuna berättar Åke Grönlund, på Skolverkets seminarium Forskning om 1:1.
  Resultatet av att skriva till läsning i organiserad form ger mycket bättre resultat, medan icke organiserad användning av it ger sämre resultat än traditionell undervisning. Största skillnaden ger det för pojkarna.
  Du kan höra honom berätta om det (46-58 min) i denna sändning. (Information från Skoldatatek/facebook)  Se föreläsningen
  Skolan är ett lotteri för barn med dyslexi

  Men det kan ju inte gälla vår skola i vår kommun. Vi har väll ett likvärdigt skolsystem........
  Läs och om du känner att det ligger något i det som skrivs, - Skapa en debatt på din skola.

  Läs artikeln i Aftonbladet

  onsdag 22 oktober 2014


  Särskilt stöd utanför klassen

  Tisdag den 14 oktober 2014 anordnade Skolinspektionen ett webinarium om särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp. Här kan du ta del av webinariet och presentationsmaterialet i efterhand.
  Ta del av webinariet

  tisdag 21 oktober 2014

  Sändning #7 - oktober - Dyslexi och tvåspråkighet - Christina Hellman

  I detta avsnitt språkar vi med Christina Hellman, lektor vid Institutionen för Lingvistik vid Stockholms Universitet, om dyslexi och tvåspråkighet. Här uppstår en problematik som ännu inte är väl utforskad, vilket kan ställa till det för pedagoger och lärare som letar efter förklaringar.
  Längd: 19 min 12 sek


  Lyssna på programmet
  Ska du jobba med Världsreligionerna?

  - Kolla in den här bloggen!
  Läs- och skrivundervisning

  måndag 20 oktober 2014

  Att arbeta med läsförståelsestrategiser

  I torsdags fick pedagoger i Norrköping möjlighet att få lite inspiration i arbetet med läsförståelsestrategier. Marie Trapp från Nyköping berättade för 200 nyfikna pedagoger hur En läsande klass kom till och hur hon själv dagligen arbetar med läsförståelsestrategier.
  Det är intressant att ta del av hur en tanke som Martin Widmark fick nu har blivit handling och hur pedagoger fyller en hel låda med verktyg för att kunna arbeta med läsförståelse.
  Det här blir bra för Sveriges elever!!

  Nu få vi anta nästa utmaning, att få läsförståelsestrategierna att bli verklighet för alla åldrar och i alla ämnen.

  Marie Trapps blogg om läsförståelse

  http://www.enlasandeklass.se


  Vad är VPP?

  I flera år har skolor runt om i landet skapat lösningar för att kunna hantera köp av appar till sina iPads. Det vanligaste scenariot är att en skola skapar ett Apple-ID till varje iPad som sedan laddas med ett presentkort från iTunes. Därefter kan skolan köpa de appar som de vill skall finnas på varje enhet. En annan variant som många skolor tagit till är att skapa ett Apple-ID till 10 iPads. När de sedan köper en app på en av enheterna dyker appen upp på de andra 9 enheterna. Denna lösning strider mot reglerna för ett Apple-ID. I skola och på företag gäller ett Apple-ID per iPad.

  Men nu har en bättre lösning äntligen kommit. Apples nya program för volymköp, VPP – Volume Purchase Program, tillåter skolor att köpa volymlicenser. Skolor kan köpa flera licenser för en app och sedan kan skolan antingen ge den eller låna ut den till en elev/iPad. Med en MDM-lösning (Mobile Device Management) kan man dessutom ta tillbaka appen när eleven inte behöver den mer och sedan skicka den till någon annan.

  Läs mer på Skolappar

  fredag 17 oktober 2014

  Tecken och bilder som stöd

  Jag är ofta ute på förskolorna och pratar om barns språkutveckling och stödet som de får av tecken och/eller bilder. vill därför dela med mig av denna länk.
  "Här har elever och personal använt tecken och bilder som stöd för sin kommunikation länge, men utanför klassrummet hade inte eleverna samma möjligheter. Då startade grundsärskolan i Tjörns kommun projektet kommunikation och delaktighet."

  Tecken och bilder som stöd
  Läsförståelse – undervisa och bedöma
  4 december i Stockholm
   
  Innehåll:
  ■■ Spåkmedvetenhet

  ■■ Bedömning som didaktiskt verktyg

  ■■ Lässtrategier

  Talare: Barbro Westlund, Malin Gonzalez, Anne-Marie Körling


  Mer information


   
     torsdag 16 oktober 2014


  Barnens romanpris 2014

  Fem grymma böcker att läsa eller lyssna på. Vad tycker eleverna i din klass om de nominerade böckerna?
  Ni kan lyssna på radioprogram om böckerna, läsa vad juryn (som består av barn) tycker om böckerna.


  Barnens romanpris 2014

  onsdag 15 oktober 2014

  Lärarnas arbetstid fylls utanför lektionssalarna

  Läs artikeln i DN. Tycker du att det stämmer?

  Läs artikeln
  Läslust i Norrköping

  Johan Unenge, författare, tecknare och tidigare Läs ambassadör är i Norrköping och pratat Läslust med oss pedagoger. Han betonar vikten av att ha ett bra skolbibliotek, som ligger centrat i skolan och som är bemannat. Jag funderar på hur det ser ut på skolorna i kommunen. Jag tror att det är stor variation mellan skolorna, men jag hoppas att garderoben med lappen Skolbibliotek på inte finns kvar.  10% av eleverna är intresserade av att läsa böcker. Vad är då de andra 90% intresserade av och hur kan vi locka dom till läsning? Både skola och bibliotek måste möte eleverna på den arena där de har sina intressen. Inte enbart hitta böcker om området utan också lyckas sälja in böckerna via elevernas intresse.
  Johan prata om att vi måste hitta varje elevs Entry point - ingång till läsning.

  fredag 10 oktober 2014

  Om vi överger barnen i läsningen blir de aldrig vuxna

  Artikel av Läsambassadören Johanns Lindbäck och hennes företrädare Johan Unenge
  Hälften av Sveriges unga läser aldrig för nöjes skull. Var fjärde kille förstår inte enklare tidningstext. Böcker har blivit något som väldigt få unga föredrar framför sociala medier och dataspel.

  Läs artikeln i SvD

  torsdag 9 oktober 2014

  Studiedag om Läsförståelsestrategier

  Lisa Bouvin från Vilbergsskolan delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med läsförståelse. 
  Förutsäga, ställa frågor, reda ut oklarheter, sammanfatta, VöL, Venn, Thieves..........
  Skriva egna "böcker" utifrån titeln på en skönlitterärbok, Skriva del 2 av en skönlitterärbok, Göra nya bilder till en bok, Ny titel..........
  Spännande, roligt och många intressant samtal.

  30 duktiga pedagoger har aktivt delat med sig av sina erfarenheter av arbetet med Läsförståelse. Vi arbetar olika, men alla har samma mål, att utveckla elevernas läsförståelse. 

  Lisas arbete kan du följa på bloggen En Lisa för läsandet www.skollisa.blogspot.se


  Tips på appar som övar engelska

  22 appar i olika svårighetsgrader. Ett flertal av apparna är gratis, och det kan räcka långt. I en del av dem har du också möjligheter att köpa fler övningar så kallat in-app-purchase. Har du fler förslag eller favoriter kommentera gärna inlägget.

  Öva engelska

  onsdag 8 oktober 2014

  Läslyft pågår

  Svenska elever läser allt sämre. De är särskilt dåliga på mer avancerad läsning, som handlar om tolkning och analys – det visar bland annat den senaste Pisaundersökningen. Resultatet stämmer illa med vår självbild som en läsande nation med koll på omvärlden och nära noll procents analfabetism.
  Nu kommer reaktionen – läslyft och lässatsningar lägger miljontals kronor på att vända trenden. Används resurserna rätt? Och hur kan man jobba i klassrummet för att få alla elever att bli mer kompetenta läsare?

  Lärarnas nyheter

  tisdag 7 oktober 2014


  Om konsten att boksamtala med Katarina Kuick

  Projektet Läslust

  Katarina Kuick, författare, välkänd föreläsare och expert på boksamtal kommer till Norrköpings stadsbibliotek måndagen den 10 november!
  Föreläsningen, som är gratis, hålls inom det läsfrämjande projektet ”Läslust”.

  Att samtala om det man läst är både roligt och viktigt. Läsupplevelsen blir större och läsförståelsen fördjupas i ett boksamtal där man får prata om sina funderingar. Ta tillfället i akt att lära dig mer om hur man kan föra ett boksamtal och ta chansen att bli inspirerad!

  Förbered dig gärna genom att kika i ”Böcker inom och omkring oss” av Aidan Chambers, i översättning av Katarina Kuick.

  Föreläsning:
  måndag 10 november klockan 14.00-17.00 med paus för gemensam fika
  Lokal: Bokskogen på Stadsbiblioteket

  Anmäl dig via mejl senast den 5 november
  till Susanna Lönnqvist
  susanna.lonnqvist@norrkoping.se

  Ny metod för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

  Det är svårt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos flerspråkiga elever. Ofta misstar man det för svårigheter med att lära sig svenska. Följden blir att många elever blir utan det stöd som de har rätt till.
  På bokmässan presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett material som hjälper skolan att upptäcka vilka elever som behöver särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Metoden bygger på samarbete mellan lärare, specialpedagog och moderspråkslärare. Grunden är en kartläggning på elevens modersmål.Materialet kommer ursprungligen från Norge, men har anpassats till svenska förhållanden av rådgivare på SPSM. I dagarna kommer översättningar av kartläggningsmaterialet på arabiska och somaliska.

  Länk till mer information

  måndag 6 oktober 2014

  Läs för barn
  Vi vill ge barn som är 3-5 år i Sverige en bok i gåva varje höst, en bok som delas ut genom Förskolan barnet går på. Läs För Barn producerar en ny bok för varje år, som barnen kommer att få med sig hem. Det fåtal barn som inte vistas på förskola ska kunna få boken utan kostnad genom Läs För Barns hemsida. Alla böcker ska tryckas miljövänligt i Sverige och vara Svanenmärkta.
   
  För varje nytt tema söker vi relevanta och kunniga organisationer som samarbetspartners till projektet. De utformar ett informationsmaterial rörande aktuellt hälsotema riktat till föräldrar och återfinns på de första sidorna i boken. Materialet kan även användas på förskolan. Sveriges Tandläkarförbund är vår samarbetspartner för boken om Bisse Bett. Projektet och affärsidén finansieras av sponsorer från näringslivet
   
   
   
   

  fredag 3 oktober 2014

  LÄSLYFTETS UTPRÖVNINGSOMGÅNG

  Skolverket arbetar med att utpröva läslyftet. Läslyftet är en fortbildning för lärare. Syftet är att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka kvaliteten i undervisningen. Fortbildningen är verksamhetsnära och bygger på kollegialt lärande där lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.

  Läs och skrivportalen

  Tio tips för din röst!

  Tio tips för din röst!
  3. Harkla inte!
  4. Normal volym
  5. Bottna i rösten
  6. Tävla inte med bullret!
  7. Undvik rök!
  8. Sug lagom!
  9. Drick, drick, drick!
  10. Sök läkare
  För att läsa hela inlägget:Tio tips för din röst!

  Därför bör du läsa

  FORSKNING

  Vårt behov av berättelser är konstant genom hela livet. Att läsa och ge efter för fantasin som läsningen triggar är ett sätt att tillgodose detta behov. Det menar Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet.
   
   
   

  torsdag 2 oktober 2014

  UR Samtiden Tema: Språkstörning

  Att göra sig förstådd är ingen självklarhet för alla. Hur bemöter man barn och unga som bär på en grav språkstörning? Pedagoger, lärare, forskare och logopeder berättar hur man kan skapa förståelse och hjälp med språket. Här får du möt olika föreläsare som pratar om språkstörning och vad det innebär, hur använder vi oss av möjligheterna, språkstörning och tvåspråkighet, vad gör vi i praktiken.http://www.ur.se/Webbar/UR-Samtiden/Produkter/173521-UR-Samtiden-Tema-Sprakstorning
  ur.se

  Studiestöd på modersmål - Nyhet hösten 2014

  Studiestöd på modersmål riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat till ett visst läromedel. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. Studiestödet är producerat av en erfaren studiehandledare eller lärare som både har elevens språk som modersmål och goda ämneskunskaper. Med hjälp av studiestödet kan eleven få tillgång till studiehandledning på sitt eget språk dygnets alla timmar, inte bara den eller de få timmar per vecka som detta ges av en studiehandledare i skolan.

  Läs mer på Inläsningstjänst

  onsdag 1 oktober 2014

  ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet

  Läs Christoffer Gillbergs senaste och intressanta artikel i läkartidningen; 
  Https://www.facebook.com/GillbergNeuropsychiatryCentre

  Lässatsning 2014 i Norrköping


  Under 2014 har Barn- och ungdomsnämnden gett extra medel till en Lässatsning. Detta för att se vad som krävs för att vi ska ha möjlighet att befästa avkodningen hos elever med låga resultat i åk 2. Flera froskningsstudier t.ex Raft studien, U. Wolff har visat att strukturerad träning har god effekt på avkodningsförmågan.
  Norrköping ingår åtta skolor i Lässatsningen 2014. Elever som behöver extra träning för att utveckla sin läsförmåga ges strukturerad, intensivträning om ca 10 veckor på vårterminen och ca 10 veckor på höstterminen. Träningen sker dagligen och innehåller övning av fonologisk medvetenhet, grafem - fonem, avkodningsteknik samt ordförståelse.

  Före- och efter varje träningsperiod testas eleverna med läsning av nonord, läsförståelse och Läskedjor. Resultaten efter enbart vårens träning är mycket goda, eleverna har gjort stora framsteg.
  Av 45 elever i åk 3 har 16 klarat Nationella proven i sin helhet och på egen hand. Det var dessa elever som hade de största svårigheterna i vår kommun.
   

  Dyslexiveckan 6 - 12 oktober 2014
  Team - Rätten att läsa

  Program i Norrköping
  Välkommen till Dyslexiförbundet FMLS i Norrköpings arrangemang under Dyslexiveckan.
  Vi kommer att finnas med informationsmaterial på Hageby Bibliotek (Mirum gallerian)
  Måndag 6/10, tisdag 7/10, onsdag 8/10 och fredag 10/10 12.00-15.00
  Fredag kommer vi även finnas hela dagen på stadsbiblioteket och informera om Legimus
  Legimus är ett bibliotek där du kan söka efter och låna alla våra böcker. 

  Dyslexiveckan 2014
  Folder om Dyslexiveckan 2014
  Läsning förändrar vår hjärna för alltid

  När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden. Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller.

  Neuroforskarna Martin Ingvar och Karl Magnus Petersson vid Karolinska institutet har tillsammans med portugisiska forskare undersökt kvinnornas hjärnor med hjälp av magnet- och PET-kameror och visat hur läsförmågan på olika sätt påverkar hjärnan. Dehaene och hans kolleger vände sig också till de portugisiska analfabeterna för att se hur ordformsområdet fungerar hos en person som inte kan läsa.

  Läs hela artikeln i DN

  tisdag 30 september 2014

  Minnesträning

  Minnesträning är något många barn behöver, men det kan vara svårt att hinna med, få dem motiverade och hur bra är de frågar många... Kanske är musik en variant?

  måndag 29 september 2014

  Skolplus

  Norrköpings kommun har en kommunlicens, så alla elever i kommunala grundskolor kan använda Skolplus helt kostnadsfritt.

  Skolplus hittar du övningar, spel, lärarverktyg och utskriftsmaterial för grundskolan. Den huvudsakliga inriktningen är årskurserna F-6 men det finns även en hel del material som passar för äldre elever. En del av materialet är avsett att användas av eller under överseende av en lärare på till exempel interaktiv skrivtavla eller vanlig dator. Det finns även många övningar och spel som kan även användas av eleverna själva.

  Skolplus

  fredag 26 september 2014

  Föreläsning om läsförståelse

  Författaren Martin Widmark och läraren Malin Gonzales berättar om läsförståelse och initiativet En läsande klass. Föreläsningen startar 5.35 min in i klippet och är ca två timmar lång.

  Se föreläsningen

  torsdag 25 september 2014

  onsdag 24 september 2014

  Anpassningar i Ipad

  SPSM har gett ut en handledning där man beskriver att urval av de inställningar och de verktyg som finns inbyggda i IOS7. SPSM vill tydliggöra några funktioner som gör en Ipad mer användbar för många elever. 

   Anpassningar i Ipad

  tisdag 23 september 2014


  Lättlästa böcker

  Nypon förlag erbjuder lättlästa böcker och arbetsmaterial till böckerna.
  Materialet består dels av en handledning med tips och idéer till er pedagoger, dels av lektionsmaterial för eleverna. Elevmaterialen till de nyare böckerna är utformade på lite annorlunda sätt. De består av skrivbara pdf:er. De fungerar både i dator, i surfplatta och i SmartPhones. Alla nya böcker som kommer framöver kommer att ha den typen av arbetsmaterial.
  Arbetsmaterialet är kostnadsfritt och går att skriva ut genom att klicka på länkarna. Samma material kan du skriva ut hur många gånger som helst. Du kan även välja att ladda ner materialet till din dator.
  Arbetsmaterial till böckerna


  Natur och kultur har lättläst böcker i en serie som heter läshopet.
  Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid diagnostisering, som läsläxa eller som lästräning i klassrummet. Varje paket består av fyra böcker som har 16 sidor och härliga bilder. De fyra olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen ordavkodning i God läsutveckling. Läsprotokoll och läsförståelsefrågor finns att hämta gratis på Läshoppets Läromedelswebb. 

  Läshoppet

  måndag 22 september 2014

  Lärarspindeln

  Är du lärare och gör egna digitala lärresurser? Vill du dela med dig? Då är projektet Lärarspindeln något för dig. Lärarspindeln ska utveckla en webbtjänst där lärresurser från lärare blir sökbara. Det du behöver göra är att märka upp dina lärresurser.
  Lärarspindeln

  fredag 19 september 2014

  Språk och kommunikation

  Varje dag kommunicerar vi med varandra, men språket får vi till oss på olika sätt, inte bara genom talet. 
  Vi kan berika språket hos våra barn/elever på många olika sätt och olika upplevelser.
  Den här veckan var jag på en förskola i city, som inte bara spred härlig röklukt från elden där de grillade rödbetor och äpplen, utan även visade det skrivna ordet i utemiljön. Dessutom var det förknippat med upplevelser, bland annat doft, känsel, syn och smak.  En sammanställning av Svenska språkappar

  På den här sidan hittar du ett urval av de appar som vi listar på sidan pedagogiska appar för barn. Den stora skillnaden är att den här sidan endast tar med språkappar som har svenskt tal. Observera att vi verkligen testat dessa appar och verifierat att det finns svenskt tal. Vi använder inte den information som finns i appbutikerna då den väldigt ofta är felaktig eller missvisande. Observera även att vi har sorterat apparna så att de mest populära ligger först. Vi lovar att hålla denna sida uppdaterad i takt med att vi hittar nya bra appar att rekommendera.

  Pappas appar

  torsdag 18 september 2014

  Lyssna på Dyslexiradio!
  Sändning #6 - september - Helena Bross om sin egen dyslexi.

  Lyssna på ett samtal med den uppskattade barnboksförfattaren Helena Bross. Hon pratar om sin egen dyslexi, hur det var i skolan och vad som fick henne att bli både lärare och författare. Hör också gripande beskrivningar om elever som för första gången får lyssna på inlästa läromedel!
  Längd: 21 min 6 sek

  onsdag 17 september 2014

  Läslust i Norrköping!
   
  Författaren Johan Unenge föreläser på temat Läslust
  Tid: 14 oktober klockan 15.00
  Plats: Norrköpings Stadsbibliotek, lokal Mellanrummet
  Om föreläsaren:
  Johan Unenge blev 2011 utnämnd till Sveriges första läsambassadör av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Han har många idéer om hur föräldrar och pedagoger kan öka läsintresset hos barn och ungdomar. Johan Unenge är författare, illustratör, serietecknare och manusförfattare.

  Anmälan till Susanna Lönnqvist på e-post: susanna.lonnqvist@norrkoping.se  Inlästa läromedel till alla elever i Norrköpings kommunala skolor.

  Inläsningstjänst har ca 3400 läromedelstitlar till ljudböcker som ger elever det stöd de behöver för att följa undervisningen även om det är svårt att läsa.
  Från och med 2015 så kommer läromedlen att finnas tillgängliga för alla elever i Norrköpings kommunala grund- och gymnasieskolor.

  Den 7/10 kan du som rektor, skolledare eller specialpedagog få mer information om inlästa läromedel.

  Information och anmälan på kommunens intranät.