Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


tisdag 7 november 2017

Har det skett ett genombrott i dyslexiforskningen?

De senaste veckorna har det i sociala medier cirkulerat artiklar med rubriker som tex "Dyslexi orsakas av ögonen", "Nya rön: Forskare har hittat orsaken till dyslexi"

Har det verkligen skett ett nytt genombrott inom dyslexiforskningen?

Det korta svaret är nej. Dyslexi är fortfarande ett komplext tillstånd som beror på många samverkande faktorer, men forskare har länge varit överens om att en brist i den fonologiska (ljudmässiga) förmågan och svårigheter att koppla språkljud till bokstäver och automatisera läsningen är huvudorsaken till dyslexi. Inte primärt visuella svårigheter! Det finns hundratals studier som stödjer detta. "Forskare" vet alltså redan mycket om vad dyslexi beror på, även om man självklart inte vet allt (Elliot & Grigorenko, 2014; SBU, 2014)!

Läs mer på sprakforsning.se/forskningsbloggen:

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2017/11/6/dyslexiorsakasinteavogonen

/Ann-Sofie

torsdag 26 oktober 2017

Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet problematiserar Den bristande kvaliteten i de nationella läsproven.Mäter proven det som avses att mätas och stämmer det med Lgr 11? Intressant artikel - Artikeln finner du här


Slutsatser
Vilka slutsatser bör då dras utifrån dessa empiriska resultat?

 1. Provets innehåll och uppgifternas utformning bör omgående ses över. Om läsprocesskategorier ska användas för att definiera läsförmåga måste provkonstruktören kunna validera förekomsten av sådana läsprocesser och presentera på vilket vis uppgifterna mäter dem. Vidare bör uppgiftskonstruktionen främja samstämmighet i bedömning och en plan för höjd bedömarsamstämmighet bör antas omgående.
 2. Valideringsstudier bör bedrivas med modern mätteknik och med referenser till internationell standard. Provkonstruktörsgrupperna måste besitta specifik kompetens för storskaliga kunskapsmätningar och kunna tillämpa den sortens statistisk analys som möjliggör optimering och kvalitetssäkring av provkonstruktionen. Proven bör härvidlag leva upp till internationell standard ifråga om validitet och reliabilitet.
 3. Provets användning bör baseras på vilket slags information det förmår lämna. I den mån delkonstrukt inte kan upprätthållas psykologiskt och psykometriskt bör de överges för ett enklare och mer tillförlitligt endimensionellt konstrukt. Alternativt får man överväga, och undersöka empiriskt, om det finns andra latenta faktorer som bättre fångar konstruktet läsförmåga. Vidare gäller att om provresultaten inte medger en indelning av elever i sex betygssteg så måste tanken om delprovsbetyg baserat på antal poäng överges. 
//Åsamåndag 23 oktober 2017

Läsvärt.


Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning
tumnagelI en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen. Det här kommentarmaterialet har tagits fram för att öka förståelsen för hur digitala verktyg och medier kan bidra till att ge eleverna en likvärdig utbildning.

torsdag 19 oktober 2017

På väg mot digitalisering av nationella prov


Ett första steg i digitaliseringen

Som ett första steg i att digitalisera proven ska delprov som prövar skriftlig framställning göras med digitala verktyg. Idag är det upp till skolan om digitala verktyg ska användas vid genomförandet, men från hösten 2018 blir det obligatoriskt.


Läs mer:
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/genomforande/genomfora-delprov-pa-dator-1.256994


//Åsa

måndag 16 oktober 2017

Klarar ditt skolbibliotek en granskning?

Hur fungerar skolbiblioteket i grundskolans pedagogiska verksamhet?

Den frågan är utgångspunkt i skolinspektionens kommande kvalitetsgransking. Granskningen kommer att undersöka om och hur skolan använder skolbiblioteket som pedagogisk resurs för att främja elevers lärande.


Granskningen ska besvara följande frågeställningar:

 1. I vilken utsträckning tar rektor ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare?

 2. I vilken utsträckning använder skolan skolbiblioteket som en integrerad del i den pedagogiska verksamheten?
Granskningen avser grundskolans mellanstadieår och omfattar ett tjugotal skolor med skolbibliotek hos både kommunala och enskilda huvudmän. I granskningen ingår intervjuer med elever, lärare, skolbibliotekarier och rektorer. Besök på skolbibliotek och dokumentstudier ingår också i granskningen. I juni 2018 ska resultaten från granskningen publiceras.

Detta leder granskningen till
Granskningen förväntas bidra till en utveckling av skolbiblioteken hos både de granskade skolorna där Skolinspektionen identifierat utvecklingsområden, och hos övriga skolor. Det kan ske genom att öka kunskapen hos huvudmän, rektorer och personal om hur skolbiblioteken kan fungera på ett positivt och integrerat sätt i den pedagogiska verksamheten. Det mer övergripande målet är att skolbibliotekens verksamhet generellt ska förbättras i landets skolor.


Så, hur skulle skolbiblioteket på din skola klara en granskning? Jag hoppas att svaret är - BRA!!


//Åsa

torsdag 12 oktober 2017

Läskigt Läslovsbingo!!


Ett läskigt Läslovsbingo hittar du hos Fröken AnnaPlanera för årets mest spännande vecka!

Bildresultat för läslov
Det är bara lite drygt två veckor kvar till LÄSLOV. Hur planerar du för att eleverna ska få till lite läsning på Läslovet?

Läslov.se skriver att - Läslov är lite som ett grävlingsgryt, det har många ingångar. Läslov bjuder in till en hel vecka av lustfyllt berättande. För att alla ska känna sig välkomna öppnar vi många ingångar till läsandet. En blogg kan vara en lika bra väg in som en bok. En hiphoptext eller en vers av Hellsing kan båda visa på språkets möjligheter. Seriestripen kan öppna dörren till berättandet likaväl som historierna om Pippi Långstrump. Håll utkik efter bokbytardagar, skrivarverkstäder, filmvisningar och mycket mer som kommer att äga rum över hela landet. Många gånger på oväntade arenor. Vi vänder oss till alla som vill ha något roligt och meningsfullt att göra denna mörka höstvecka. 

Så glöm höstlovet. Välkommen till LÄSLOV vecka 44.
LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk. 

Läsmer på: www.laslov.semåndag 9 oktober 2017

Språkutveckling som hälsofråga?


I en nyligen publicerad rapport på Early Intervention Foundation skriver James Law, Jenna Charlton och Kirsten Asmussen om språk som en indikator på barns välbefinnande.

Författarna poängterar att den tidiga språkutvecklingen påverkar många aspekter av utveckling, bland annat genom att bidra till att hantera och kommunicera känslor, att etablera och upprätthålla sociala relationer, att tänka symboliskt och att lära sig att läsa och skriva. Trots att språkutvecklingen går som på räls för de flesta barn, finns det en betydande minoritet där så inte är fallet. Dessutom är förekomsten av språkliga svårigheter högre hos barn från sämre socioekonomiska förhållanden.
Många vet att språkliga svårigheter/språkstörning hänger ihop med läs- och skrivsvårigheter, inte minst läsförståelse, men personer med språkliga svårigheter löper också högre risk för psykisk ohälsa. Early Intervention Foundation anser därför att tidig språkutveckling ska prioriteras som en viktig faktor för barns välbefinnande och bör ses som en folkhälsofråga.

källa: Logopedforum

 

tisdag 3 oktober 2017

Fritids + läsning = möjligt och bra

Läsande barn klarar oftast skolan bättre

 Enligt läsforskaren och professorn Ingvar Lundberg tar det 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod
läsare. Det innebär 1 timmes läsning varje dag året runt i nästa 14 år! Med andra ord behövs ett medvetet
läsutvecklingsarbete som måste pågå under barns och ungdomars hela uppväxt och skoltid.
Lättlästa böcker passar bra på Fritids. Alla kan läsa dem, och alla kan också hinna läsa ut boken vid ett lästillfälle. De som är läsvana läser ut boken fortare, medan elever med lässvårigheter möter en större utmaning, men upplever styrkan av att läsa samma bok som sina kompisar.

måndag 2 oktober 2017

Världsdyslexidagen 5/10, Uppmärksamma den!!


Den 5 oktober 2017 är det Världsdyslexidagen.
Då vill vi särskilt uppmärksamma alla fantastiska bedrifter som personer med dyslexi åstadkommer och har åstadkommit.
Syftet är att sprida kunskap och förståelsen för dyslexi, att skapa en Dyslexivänlig värld och göra livet enklare för alla med dyslexi. Förhoppningen är att det här ska bli en årlig återkommande händelse. Världsdyslexidagen äger alltid rum torsdagen i den första hela veckan i oktober. Initiativet till Världsdyslexidagen kommer från den Europeiska Dyslexiorganisationen EDA, (European Dyslexia Association) och startade 2015. I Europa kommer dagen att äga rum under den Europeiska Dyslexiveckan. Runt om i Europa och i Sverige pågår aktiviteter för att uppmärksamma dyslexi. I länklistan hittar du en länk till sidan om den Europeiska Dyslexiveckan.
Den 5 oktober 2017 kommer Dyslexiförbundet driva kampanjen #formadinbokstav .


Hur kan du uppmärksamma dagen på din skola, i din klass?

DYSLEXIVECKAN är här

Dyslexiveckan är i år den 2-8 oktober 2017. Uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter på din skola, ditt bibliotek eller helt enkelt där du är!
Hitta ditt sätt att läsa!
Den Europeiska Dyslexiveckan 2017 har samma angelägna tema som förra året - Hitta ditt sätt att läsa. Det handlar om rätten att få välja det sätt att läsa som passar en bäst.

Program i Östergötland:
 • Linköping, Onsdag den 4 oktober, Stadsbiblioteket, Föreläsning om dyslexi samt kvällsbesök av Erik Winqvist (musiker, föreläsare som gett ut en liten dyslektisk diktsamling. http://www.ostgotadagarna.se/sv/257203/Dyslexiveckan/
   
 • Mjölby, Onsdag den 4 oktober, Biblioteket i Motala, Arrangör: Motala bibliotek, Dyslexiförbundet i Öst, Vi kommer tillsammans med bibloteket gå ut i skolor och prata om Legimus och samt ha Erik Winqvist på bibloteket.
   
 • Mjölby, Lördag den 7 oktober, Mjölby biblotek, Arrangör, Mjölby biblotek, Dyslexiförbundet i Öst, kl13-15 föreläser Täppas Fogelberg om nyttan och nöjet med talböcker. Sedan blir det minimässa.
   
 • Motala, Onsdag den 4 oktober, Motala bibliotek Arrangör: Motala bibliotek, 14.30 "Mina bästa sidor är ordblinda" föreläsning om dydlexi med Erik Winqvist

tisdag 26 september 2017

Lättläst på många språk

Lättläst på många språk
Att läsförståelse är viktigt vet ju alla. Men det gäller givetvis inte bara den svenska läsförståelsen. I synnerhet idag är det viktigt att också läsa bra på andra språk.Flera av Viljas och Nypons lättlästa böcker finns också översatta till arabiska, dari, tigrinska, pashto och somaliska. Detta för att kunna erbjuda lättlästa och riktigt bra berättelser som utspelar sig i en svensk kontext. Nu kan du som lärare eller bibliotekarie ge läsarna böcker på deras eget modersmål.


Nyponförlagfredag 22 september 2017Idag fredag den 22 september görs en extra satsning för att öka medvetenheten om språkstörning/developmental language disorder.

Här är  en ny informationsfilm från RADLD (f.d. RALLI):


http://www.youtube.com/watch?v=tQ-s02HWLb0&feature=player_embedded


torsdag 7 september 2017

Film om dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet vet vad du har för rättigheter och möjligheter, förbundet ger stöd och information i sin nya film.


Se filmen: https://www.dyslexi.org/forbundet/ny-film-om-dyslexiforbundet


//Åsa

måndag 4 september 2017

Har du en gammal koffert?


Gör som Marie Trapp, En läsande klass skapa en bokkoffert!
I Facebookgruppen En Läsande klass berättar hon om vilken succé det blivit med denna koffert fylld med böcker som står i korridoren utanför hennes klassrum.

"Så gott som varje dag satt det fritidsbarn där och läste. Nu när skolan börjat har både pedagoger och elever suttit utanför och bläddrat/läst samt lånat med sig böcker in i sina klassrum. Det har blivit som ett litet mini inspirationsbibliotek som jag dagligen pysslar om lite och byter ut någon bok. Ett mycket enkelt sätt att inspirera till läsning. Fram för fler koffertar i korridorerna!"

Har du en gammal koffert, så är det bara att sätta igång.


fredag 1 september 2017

Till föräldramötet, kanske

En artikel om att lästräning är lika viktigt som idrottsträning. Kanske något att samtala om på höstens föräldramöte?


Till och med skoltrötta skejtare gör sina invecklade flippar tills de sitter [...] Men hur gör vi med läsning?
http://www.litteraturmagazinet.se/opinion/johan-unenge-efterlyser


//Åsa

torsdag 31 augusti 2017

Bygga svenska - webbinarium


Bildresultat för bygga svenskaDen 6 september 14.00-15.30 är du välkommen till ett webbinarium om Bygga svenska, bedömningsmaterialet för nyanlända elevers språkutveckling.


Läs mer: https://www.skolverket.se/kalender/webbinarie-bygga-svenska-bedomningsmaterial-for-nyanlanda-elever-1.262631

LegiLexi - tänker du pröva?

Bildresultat för legilexiLegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig lära ordentligt innan de slutar lågstadiet.
Formativ testning - Kartlägg elevernas läsfärdigheter kontinuerligt och anpassa undervisningen så att alla elever når kunskapsmålen under lågstadiet.
Övningsbank - Här hittar du massor av inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter.
Inspirationsbibliotek - Fyllt av artiklar om läsningens alla delar och hur man bäst undervisar. Allt är baserat på forskning och skrivet av experter inom varje område.

Surfa in på Legilexis hemsida och läs mer om denna kostnadsfria tjänst.

måndag 29 maj 2017

Läsning är en färskvara

Sommarlov - lov = ledigt tänker många, ska man ha läxor på lov??
Att läsa på sommaren och annan skolfri tid är inte en läxa, det är en möjlighet till utveckling och en garant för fortsatta skolframgångar :)


Läsning är som bekant en färskvara, lite som kondition. Tränar man inte blir konditionen sämre, gäller både läskondis och flåskondis. Ett sommarlov är långt och läsning över sommaren ett måste om läskondisen ska bibehållas. Här nedans finns tre exempel på läsbingo som kan vara ett sätt att skapa läslust på sommarlovet, oavsett om man är hemma eller på frita.
https://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/-Flik-2-/Lasfixarna/Lasbingo/


http://lillabus.se/tag/lasbingo/


http://boktokig.blogspot.se/2015/06/lasbingo-for-barn-pa-sommarlovet.html