Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


lördag 24 oktober 2015

Dysleximässa i Göteborg

Läspedagogerna tog tåget till Göteborg för att inhämta lite ny kunskap på Dysleximässan som ordnas av FMLS. Vi har tittat på nya läromedel för läsinlärning och för strukturerad träning. Vi har blivit nyfikna på ny litteratur i ämnet och framförallt vi hat tagit del av ungas berättelser om sin dyslexi och sin skoltid. Vi har fått en del att fundera på och vi kommer säkert att återkomma. 
Nu är det snart höstlov för alla de elever som är här med sina engagerade föräldrar.....NEJ jag menar läslov och läsa kan man ju göra med ögon, öron eller finger.


torsdag 22 oktober 2015

Litteraturpris till bok om betyg

Betygsforskaren Alli Klapp har fått kurslitteraturpriset för boken ”Betyg, bedömning och lärande” som vänder sig till lärare och lärarstudenter.

Boken:
Titel: Bedömning, betyg och lärande
Författare: Alli Klapp
Förlag: Studentlitteratur, 2015


Läs artikeln här.
Alli Klapps avhandling 


onsdag 21 oktober 2015

Med läsningen som mål


Om metoder och forskning på det läsfrämjande området

Kulturrådet har anlitat forskaren Jonas Andersson för att ta fram en kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder, som bygger på svensk och internationell forskning. Målgrupp är alla som har intresse för läsfrämjande verksamhet och litteraturens roll i samhället.  

Det finns just nu goda möjligheter att stärka läsandet. En diskussion om läsningens betydelse för lärande, bildning och människors möjligheter att delta aktivt i samhället pågår på många håll. Statliga myndigheter har fått stärkta uppdrag att främja läsning, bland annat Skolverket och Kulturrådet. En ny bibliotekslag förtydligar bibliotekens uppdrag att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet.

Kulturrådet har sedan 1990-talet fördelat medel till läsfrämjande projekt. Utgångspunkten är litteraturen som konstform och läsningen som konstnärlig upplevelse och väg till bildning. En rad framgångsrika projekt har genomförts, men utmaningarna är fortfarande stora. Internationella tester visar en nedåtgående trend för ungas läsförståelse. De nya nationella målen för litteratur- och läsfrämjande betonar allas rätt att ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Det finns därför anledning att stanna upp och reflektera. Hur ser kunskapsläget ut? Vilka samlade erfarenheter finns om hur vi kan öka och bredda läsningen och förbättra tillgången till litteratur för alla barn och vuxna?  

http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Med-lasning-som-mal/

Bra idé!

Kul tips för att locka till läsning 

http://boktokig.blogspot.se/2015/10/poangjakt-laslovet.html


Läslust

Nu har elever i åk 4 börjat sin roliga resa inom projektet läslust. Syftet är förstås att öka lusten att läsa. Det gör man genom att skapa nyfikenhet. Jag fick förmånen att följa med en klass på resan från något osäkra 10-åringar som funderar på vad som ska hända till, 60 minuter senare, ivriga elever som väldigt gärna vill veta hur allt slutar. Resan gick ner i bibliotekets källare, genom vindlande gångar, stora trappor upp på vinden och in i låsta rum. 

Våra Läslustpedagoger har gjort ett fint arbete och de klasser som i år får möjligheten att delta har mycket roligt att se fram emot. 


Titta på Kunskapskanalen på söndag!

Hur kan skolan arbeta för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bl a beror på att eleverna redan från tidig skolålder får just det stöd de har behov av.

Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Programmet ser du på söndag 16.30 i Kunskapskanalen

 


Läslov - årets roligaste lov!

Nästa vecka är det höstlov, som fått det nya namnet Läslov.
Det tänks, kluras och utreds på många håll och kanter - Hur ska vi få våra barn och unga att utveckla sin läsning? Det är nog så att ett Läslov behövs, rätt ofta. Många barn och unga läser så lite att de inte har läsork nog att umgås med en bok. 

LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk. 


Surfa in www.läslov.se och läs mer. Du kan också läsa dagens (21/10) Metro på nätet. 


Vad tänker du själv läsa på lovet? 
Tänker du prata med dina elever om vad du läst? Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

 
Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Erfarenheter visar att särskilt elever med funktionsnedsättning möter hinder för delaktighet i skolan och att behovet av att förbättra möjligheterna för delaktighet är stort.

Modellen för delaktighet som presenteras i denna skrift bygger på ett kontextuellt sätt att undersöka, förstå och utveckla elevers lärmiljö. Utgångspunkten är sex olika aspekter av delaktighet och tre kulturer som tillsammans bildar en begreppslig förståelse. Elevers perspektiv och erfarenheter utgör tillsammans med observationer i lärmiljön grunden i det praktiska arbetet med delaktighetsmodellen i skolan.

Lärmiljön för elever med funktionsnedsättning är i fokus, men modellen för delaktighet är relevant för alla elever. Modellen är inte begränsad till skolans arena utan lika angelägen att använda i andra verksamheter, oavsett individernas ålder eller funktionsförmåga.

Skriften vänder sig till alla som arbetar i skolan och till yrkesgrupper inom andra verksamheter som vill utveckla tanke- och arbetssätt kring delaktighet. Den kan läsas med behållning av alla som är intresserade av delaktighet, som teoretiskt begrepp och rättighet men framförallt som stöd för att utveckla likvärdiga villkor och delaktighet för elever med funktionsnedsättning.
 

tisdag 20 oktober 2015

Inläsningstjänsts Dyslexiradio

Vill du lyssna till intressanta diskussioner kring frågor som berör dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? Få nya insikter och utöka dina kunskaper? Då är det här podcasten för dig!

Vår VD Jakob Skogholm intervjuar insatta gäster för att belysa olika ämnen som berör området, och då särskilt i anknytning till skolan. Vår förhoppning är att du ska få nya idéer och uppslag att få användning av i din dagliga verksamhet.
Lyssna t.ex på:
Forskaren Gustaf Öqvist Seimyr vid Karolinska institutet. Han forskar kring screening för dyslexi kopplat till ögonrörelser, en helt ny metod som kanske kan förenkla och förfina screeningen. En spännande inblick in i en möjlig framtid.

Kaj Nordquist och Bengt-Erik Johansson från Dyslexiförbundet FMLS och diskuterar situationen för dyslektiker i skolan idag. Vi pratar om nationella prov, läsa-skriva-räkna-garantin, lärarutbildningen och Prins Carl Philip. Välkomna att lyssna!Att läsa och förstå. Att lyssna och förstå.

Förra veckan fick pedagoger i Norrköping lyssna på en föreläsning om läsförståelse. Åsa Elver från Linköpings universitet berättade om sin forskning. Vikten av en god språklig förmåga belystes och att elevers ordförråd och språkanvändning vid fem - årsåldern har betydelse för den fortsatta utvecklingen. 
Elever med avkodningssvårigheter har sällan brister i sin språkförmåga. De har en god hörförståelse och ett bra ordförråd, med de har svårt att läsa.
Den grupp elever som föreläsningen handlade om har en god avkodning, men en svag hörförståelse. Dessa elever kan inte kompenseras med inlästa läromedel och de har svårt att ta till sig muntliga genomgångar. I studien tittade man enbart elever med svenska som modersmål. 

Åsas avhandling heter: Early Predictors of Reading Comprehension Difficultiesmåndag 5 oktober 2015

Nu är det dyslexivecka i hela Europa

Den här veckan är det den Europeiska dyslexiveckan. Årets tema är "Rätten att läsa". Under det temat ryms många aktiviteter och budskap. Speciell uppmärksamhet ägnar biblioteken åt den stora outnyttjade potentialen som finns för att få läshindrade att börja läsa – på sitt eget sätt. Biblioteken fokuserar naturligt på talböcker mm och egen nedladdning av dessa i samverkan med MTM.

Dyslexiföreningarna tar fram ett material om skolans kunskap och kvalitet, vilket är en grundförutsättning för att få ”Rätten att läsa” ska fungera i praktiken för alla elever.


fredag 2 oktober 2015

Lässatsning - Förskolan

Uppstart av projektet aktiv högläsning och boksamtal i förskolan. I torsdags samlades 120 pedagoger för att lyssna på Katarina Kuick som inspirerade till aktiva boksamtal i förskolan. Tanken är att pedagogerna ska öva och pröva på förskolan, inspirera sina kollegor och införa aktiv högläsning på alla våra förskolor. 

Katarina visar hur man med enkla medel kan utveckla och förfina samtal om böcker. Men hon är också tydlig med att man inte ska ha bokprat om alla böcker man läser. Ibland måste läsningen få vara bara det, en stund då man lyssnar och får egna tankar. MEN en av de tre,fyra böcker man läser högt i förskolan varje dag, ska man ta sig tid att föra ett fördjupat samtal med barnen. 

Vi ser fram emot fortsättningen i november!