Just nu är Språk- och läsbloggen vilande!


torsdag 28 maj 2015

Läslyft - utbildning för handledare

Norrköping laddar för Läslyft.....
.... tillsammans med övriga Sverige. Nu är våra sex handledare och rektorerna på de skolor som ska var med i lyftet lå 15-16 i Göteborg för att få information om var som händer nästa läsår.
Det kommer att bli mycket bra och vi hoppas att de sex handledarna lyfter de 120 pedagoger som kommer att delta och att de i sin tur lyfter de 3000 elever som kommer att beröras.

Vi kommer att koppla forskning till praktik genom att läsa forskning, se på film, samtala, stötta varandra samt öva och pröva. Tillammans ska vi utmanas att lyfta läsning, skrivning och ämnesspråk. Eleverna ska ta ett steg i taget in i den läsande världen. Att kunna läsa är en demokratisk grundbult och då måste eleverna kunna hantera olika typer av texter, i olika medier och i olika sammanhang. 

Jag väntar med spänning på att modulerna ska presenteras :))


onsdag 27 maj 2015

NCS höstkonferens - Anmäl dig nu!


Läslyftet

Nu ligger vi i startgroparna för Läslyftet. Under nästa läsår kommer sju skolor att delta och fem handledare ska utbildas. Jag har varit i Stockholm på en introduktion kring arbetet för kommunala Språk-, läs och skrivutvecklare och det hela verkar mycket spännande.

Att utveckla läsning och skrivning, även om det heter Läslyft så är det ett lyft med fokus på både läsa och skriva, måste ske med systematik, kopplas till forskning och pågå över lång tid. Utvecklingsarbete är ju en ständigt pågående process, men att under ett helt år få sätta fokus på läs- och skrivfrågor kommer att leda till hållbar utveckling på våra skolor.

Du som rektor måste redan nu fundera på om ni vill vara med i Läslyftet lå 16/17.

Läslyftet

tisdag 19 maj 2015

Svensk forskning om läsning och läsundervisning

av Michael Tengberg (red.); Christina Olin-Scheller (red.)


Under de senaste åren har elevers läsning och skolans läsundervisning diskuterats flitigt, man talar om en sjunkande läsförmåga bland unga. Men vad kännetecknar egentligen elevers möten och arbete med texter i skolan? Hur tolkar och förstår unga läsare exempelvis en novell och hur ser de själva på sin läsning?
I Svensk forskning om läsning och läsundervisning bidrar 17 svenska läsforskare med analyser av både skolans läspraktiker och unga läsares läsning och tolkning. De diskuterar även de pågående trenderna och tänkandet om läsning inom ramen för utbildningssystemet.
I bokens olika kapitel diskuteras arbetet med texter och elevers läsning, från de allra yngsta barnen i förskolan till gymnasiet. De teoretiska och metodologiska perspektiven skiftar. I några kapitel synliggörs till exempel spänningsfältet mellan läsning som teknisk färdighet och läsning som socialt och kulturellt deltagande. Andra kapitel tar upp läsarens dialog med texten och i vad mån textperspektiv och läsares förförståelse harmonierar. I bakgrunden för flera av analyserna finns också de förändrade modaliteter och teknologier för kommunikation och berättande som vår tid präglas av. Här prövas såväl nya begreppsliga inramningar av skolan och läsandet som kritiska perspektiv på styrdokument och undervisningspraktiker.
Boken erbjuder en fördjupning av en rad aktuella frågeställningar om läsning och läsundervisning.
Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Läs mer om boken


måndag 18 maj 2015


Välkommen på föreläsning om läsförståelse!

 Åsa Elwér är universitetsadjunkt på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.  Åsa kommer att föreläsa om läsförståelse med fokus på elever som har svårt att förstå det de läser men som också har svårt att förstå då de får texten uppläst.  Åsa Elwér har skrivit avhandlingen  Early predictors of reading comprehension difficulties som lades fram vid Linköpings Universitet i september 2014. Avhandlingen visar bland annat att läsförståelsesvårigheterna föregicks av språkliga svårigheter redan i förskolan. Trots det blev läsförståelsesvårigheterna tydliga först i början av mellanstadiet.
 Den: 13/10  kl. 14.30-16.00, De Geergymnasiets aula
Anmälan på kommunens intranät/fortbildning, antalet platser är begränsat.


torsdag 14 maj 2015

Inspiration om textsamtal

Här arbetar man med testsamtal utifrån Flickan och svavelstickorna. Här får du tips på både berättelseansikten, Völ- och Vendiagram

Textsamtal

onsdag 13 maj 2015

Johan Glans Om De Nordiska Språken

Ska ni jobba med de nordiska språken, då finns det lite rolig inledning här.

De nordiska språken

tisdag 12 maj 2015

     
     
    Boktipset!!
     
    Jag har börjat läsa Adrienne Gears bok Att läsa faktatexter - undervisning i kritisk och reflekterande läsning, och tycker den är bra. Du känner säkert igen hennes namn, för det var Adrienne Gear som Barbro Westlund träffade i Kanada och intervjuade. Hon har en bok om skrivning som håller på att översättas men som ännu inte kommit ut.

Hälsningar Margareta på Kyrkskolan


Gear, A. (2015). Att läsa faktatexter. Undervisning i kritisk och reflekterande läsning. Stockholm: Natur och kultur.
I boken Att läsa faktatexter ger Adrienne Gear konkreta lektionsförslag på hur du som lärare kan undervisa i lässtrategier av faktatexter. Författaren presenterar fem strategier för att göra eleverna uppmärksamma på sitt eget tänkande och hur de med hjälp av egna idéer, erfarenheter och bakgrundskunskap kan skapa mening i texten. Genom sina lektionsexempel beskriver författaren hur lärare kan introducera och arbeta med varje strategi. Boken visar också varför det är viktigt att lära ut strategierna i rätt ordning. Adrienne Gear ger tydlig och forskningsanknuten vägledning i hur eleverna blir självständiga och metodiska läsare av faktatexter. Att läsa faktatexter vänder sig i första hand till lärare som undervisar i låg- och mellanstadiet.


Läs mer om boken.


Bortom en dator per elev
Frida Monsén är digital utvecklingsledare och berättar om att hon ofta måste förklara för elever och lärare vad digital kompetens innebär. Hon säger att man behöver förstå den värld av kod som finns bakom allt på nätet och hur den påverkar oss i vår digitala vardag. Hon tycker att det är viktigt att prata om etik och juridik på nätet. Digital kompetens måste, enligt henne, bli en naturlig del av skolan och inte som många tänker idag, något extra som man adderar till undervisningen
UR Samtiden

måndag 11 maj 2015


Välkommen på föreläsning om läsinlärning!

 
Inger Fridolfsson arbetar på Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpingsuniversitet. Inger kommer att föreläsa om vad forskningen visat är god läsinlärning, detta oavsett vilket material man arbetar med. Teori och praktik knyts samman och fokus sätts på verksammadelar som måste befästas. Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med läsinlärning oavsett elevens ålder.

Läs mer om Ingers arbete på http://www.lasochskrivinlarning.se
 
Den: 2/9 kl. 14.30-16.00, De Geergymnasiets aula
Anmälan på kommunens intranätet/fortbildning, antalet platser är begränsat.


fredag 8 maj 2015

För att KUNNA berätta behövs det fem förmågor

Judith Johnston lyfter fram fem olika förmågor som man behöver ha för att kunna berätta en berättelse. Jag kommer relatera dessa fem områden till min personliga berättelse om min morfar.
 

1. Innehåll - fakta

2. STRUKTUR

3. SPRÅKLIG FORM – GRAMMATIK OCH ORD

4. Att kunna ANPASSA SIG TILL MOTTAGAREN

5. ATT GÖRA ALLT DETTA – SAMTIDIGT


Läs mer om det fem förmågorna


Barnen blir bättre med surfplatta?!?!

I Computer Sweden (23 april 2015 nr 17) står det åter att läsa om fördelen att lära sig skriva på surfplattor istället för med papper och penna. Det är en pilotstudie som forskaren  Agelii Genlott och professor Åke Grönlund ( båda Örebro universitet) har genomfört under 2 år i Sollentuna på 5000 barn. Elevernas läsförmåga förbättrades, men framförallt ökade deras skrivförmåga.
Eleverna lyckades göra klara förbättringar (20 %) på de nationella proven i trean i matematik och svenska - än de som undervisats traditionellt.
Naturligtvis är det inte datorn eller surfplattan som är nyckeln till utvecklingen  utan metoden - att skriva sig till lärande.

torsdag 7 maj 2015

Regeringsförslag - Bibliotekssatsning ska stärka läsförmågan

Säkra tillgången till bra skolbibliotek
Bibliotekens kvalitet avgörs inte främst av antalet böcker utan av det arbete som utförs av kompetent bibliotekspersonal. Men enligt Kungliga bibliotekets rapport Skolbibliotek 2012 saknar hälften av Sveriges elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Regeringen vill att tillgången till bra skolbibliotek ska säkras och har för avsikt att under 2015 börja föra samtal med relevanta aktörer om skolbiblioteken.


Ta fram en nationell biblioteksstrategi
Regeringen föreslår att en nationell biblioteksstrategi tas fram för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Regeringen avsätter även fyra miljoner kronor till Kulturrådets läsfrämjande arbete i samarbete med biblioteken.

 
I en debattartikel i dagens Expressen skriver utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om vikten av att stärka de svenska elevernas läskunnighet. God läsförmåga lyfts som nyckeln till att vända utvecklingen i skolan.

onsdag 6 maj 2015

Dyslexiradio

Vill du lyssna till intressanta diskussioner kring frågor som berör dyslexi och läs- och skrivsvårigheter? Få nya insikter och utöka dina kunskaper? Då är det här podcasten för dig!

Mycket bra program och lätt att lyssna då du själv har tid. Ta dig tid och du kan lyssna på bl.a


Sändning #13 - maj - Med Johanna Kristensson, logoped och skolutvecklare i Halmstads kommun samt på Oribi i Lund
I detta avsnitt talar vi med Logopeden i Skolan, eller närmare bestämt Johanna Kristensson, logoped och skolutvecklare i Halmstads kommun samt på Oribi i Lund. Vi diskuterar utmaningar för att få alternativa verktyg att fungera i skolan. Johanna ger också sina bästa app-tips till dem som vill komma vidare.
Längd: 14 min 55 sek

Sändning #12 - april - Med juristen Annika Jyrwall Åkerberg om de nya ändringarna i diskrimineringslagen
Vi pratar med juristen Annika Jyrwall Åkerberg, specialist på diskriminering, om de nya ändringarna i diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund. Lyssna på hur detta påverkar skolan och lärarnas arbete med dyslexi!

Sändning #10 - januari - Om forskning kring alternativa verktyg och appar med Idor Svensson
I detta avsnitt frågar vi ut Idor Svensson, legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, om hans forskning kring alternativa verktyg och i synnerhet appar.
Det blev mycket intressanta och delvis förvånande diskussioner runt läsutveckling, självförtroende och teknikstöd.
Längd: 17 min 16 sek


Dyslexiradio